رفتن به بالا

سایت خبری تحلیلی شهرستان ساری

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


 • پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۸
 • الخميس ۲۳ ربيع أول ۱۴۴۱
 • 2019 Thursday 21 November
 • چاقی معضلی برای کشور به‌ویژه در مازندران بوده و به‌شدت رو به افزایش است تا جائیکه گسترش چاقی و بیماری‌های پس‌ازآن در کیفیت زندگی مؤثر است.

  به گزارش عصرساری، در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت چاقی در اﻳﺮان روﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪی درزمینهٔ جمع‌آوری جامع‌تر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وزن ﺑﺪن داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ.

  نگاهی دقیق‌تر ﺑﻪ اﻳﻦ اپیدمی ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ ﻛﻪ فراوانی چاقی در مازندران ﺗﻮزﻳﻊ یکنواختی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد و ﺗﻮزﻳﻊ آن ﺗﺎ ﺣـﺪ زیادی ﺗـﺎﺑﻊ مؤلفه‌هایی ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ اقتصادی_اجتماعی اﺳﺖ.

  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫـﻞ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ بدنی، ﻣـﺼﺮف ﺳـﻴﮕﺎر، ﺗﻌـﺪاد ﻓﺮزﻧـﺪان، شهرنشینی ﻳﺎ روستانشینی و ﻧﻮع رژﻳﻢ غذایی از اصلی‌ترین متغیر‌هایی هستند که با چاقی بزرگ‌سالان در مازندران ارﺗﺒـﺎط دارﻧـﺪ.

   

  چاقی بزرگ‌ترین ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ عمومی در ﻗـﺮن ﺣﺎﺿـﺮ

  فاطمه روئین کارشناس تغذیه با اشاره به خطرات چاقی در جامعه، گفت: چاقی بزرگ‌ترین ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ عمومی در ﻗـﺮن ﺣﺎﺿـﺮ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﻛﺜـﺮ ﻛـﺸﻮرﻫﺎی دﻧﻴـﺎ درﮔﻴـﺮ ﻣـﺴﺎﺋﻞ و ﻋﻮارض ﻧﺎشی از ﺑﺮوز ﻓﺰاﻳﻨﺪه چاقی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  وی بابیان اینکه جمعیت چاق جامعه نسبت به 20 سال گذشته 2 برابر شد، تصریح کرد: جمعیت زنان چاق در مازندران بیش از مردان است و این پیامد‌هایی همچون ﺳــﻨﺪرم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴــک در ﻛﻮدﻛــﺎن را به همراه خواهد داشت.

  این کارشناس تغذیه با اشاره به شاخص‌ها و عوامل افزایش وزن، خاطرنشان کرد: وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنس، فعالیت بدنی، ازدواج، سیگار، سن، افسردگی و سابقه فامیلی از مهم‌ترین عوامل بروز چاقی در استان است.

   

  چاقی نگران کننده نوجوانان مازندرانی

  روئین وضعیت چاقی نوجوانان استان را خطرناک دانست و گفت: شیوع چاقی و اضافه‌وزن در کودکان در دهه‌های اخیر نگران‌کننده است زیرا مازندران جزو استان‌هایی است که بالاترین شیوع چاقی در دوران کودکی رادارند.

  وی با اشاره به مطالعات ثبت‌شده در این خصوص در مازندران، اظهار کرد: در 7 سالگی 1/3 درصد دانش‌آموزان چاق بودند که این میزان در 12 سالگی به 4 درصد افزایش و در 15 سالگی به 9/2 درصد کاهش می‌یابد و این میزان در دختران نزدیک به 2 برابر پسران استان است.

  این کارشناس تغذیه با تأکید بر اجرای برنامه‌های مداخله‌ایی، اذعان کرد: برنامه‌های ﻣﺪاﺧﻠﻪ به‌منظور اﻓﺰاﻳﺶ آگاهی داﻧﺶ آﻣﻮزان و اوﻟﻴﺎی آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺷﻴﻮع و ﻋﻠﻞ چاقی، تأثیر سبک زندگی ﺑﺮ اضافه‌وزن و تأثیرات ﺳﻮ آن طراحی و اﺟﺮا ﺷﻮد.

  کاهش کیفیت زندگی با افرایش چاقی

  محسن اعرابی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران این هفته در شورای برنامه‌ریزی استان با تأکید بر مقابله با عوامل خطرآفرین برای سلامت مازندران، گفت: در جهت افزایش شاخص سلامت و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های غیر واگیر، سند کاهش عوامل خطر بیماری‌ها در استان تدوین شد.

  وی رژیم نادرست غذائی و ورزش نکردن به‌عنوان ریشه‌های اصلی بیماری‌های غیر واگیر در استان یادکرد، گفت: در این سند سعی شده تا با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه سلامت، با عوامل اصلی خطرآفرین برای سلامت جمعیت استان مقابله شود.

  معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به افزایش روند چاقی در استان، خاطرنشان کرد: افزایش آمار شهرنشینی، تغییر سبک زندگی، ماشینی شدن کشاورزی و مصرف غذاهای پرحجم، پرچربی و فست فودی در کنار کم‌تحرکی ازجمله عوامل اثرگذار بر شاخص‌های سلامت استان است.

  چاقی معضلی برای کشور به‌ویژه در مازندران بوده و به‌شدت رو به افزایش است تا جائیکه  گسترش چاقی و بیماری‌های پس‌ازآن در کیفیت زندگی مؤثر است و با کاهش کیفیت زندگی افراد در سنین میان‌سالی و کهن‌سالی طول عمر به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد بنابراین باید به کاهش میزان چاقی در جامعه کمک کنیم و قطعاً مسئولان بهداشتی و درمانی استان باید با اقدامات مداخله‌ای در جهت جلوگیری از این روند رشد انجام دهند.

   

   

   

   

   

   

  اخبار مرتبط

  نظرات  آخرین اخبار